Zorgvernieuwend project continuering: Hoe gaat het na D.O.P verder met jou en je plan?

Dominique Lips 04/07/2022
Zorgvernieuwend project continuering: Hoe gaat het na D.O.P verder met jou en je plan?

Doelstelling van het project

We willen ervoor zorgen dat de zelfregie van de cliënt en zijn netwerk blijvend versterkt wordt. Dit betekent dat hij of zij aan het stuur van zijn eigen leven en ondersteuning komt en/of blijft. Dat er maximaal rekening gehouden wordt met wat de cliënt en zijn dicht betrokkenen belangrijk vinden en dat in dialoog de ondersteuning hierop wordt afgestemd. Dat er garantie komt dat het resultaat van het D.O.P-traject niet verloren gaat. Dat het plan en de kennis over het proces van praten, van gedachten wisselen en uitproberen niet verloren gaat. Dat het verhaal verdergezet wordt en het plan als werkmiddel verder gebruikt en aangepast wordt aan de wijzigende situatie van de cliënt en zijn netwerk.

Hoe zijn we hiertoe gekomen?

Tijdens de dialoogtafels van 2018 met groepen van de verschillende stakeholders (cliënten, mensen uit de steungroep, partnerorganisaties, leden van de algemene vergadering, personeelsleden D.O.P) kwam het thema continuering naar voren als een belangrijk aandachtspunt en verbeterpunt binnen de dienst. Zo werden vragen gesteld bij de duur van het proces (‘D.O.P-traject is maximum één jaar, maar eigenlijk is dit een proces dat langer duurt’), de opvolging van het plan en bij wat volgt na het D.O.P-traject (‘wie volgt op, wie supportert en ondersteunt er verder mee?’).

Daarnaast was er een interne nood op basis van een eerste interne vorming rond continuering om meer zicht te krijgen op wat onder ‘continuering’ verstaan kan worden, welke gemeenschappelijke visie we hierrond kunnen ontwikkelen en op welke manier de continuering van proces, steungroep en plan in de praktijk vorm krijgt. Om zo ook te achterhalen hoe we onze werking kunnen bijsturen en onszelf sterker kunnen maken rond dit belangrijke thema.

Van daaruit is er binnen onze dienst een werkgroep continuering gestart in april 2020 die na een uitgebreide studie rond het concept ‘continuering’, een kleinschalig onderzoek opstartte. Wij kwamen tot de vaststelling dat het voor de D.O.P-medewerker nog niet zo duidelijk was, wat zij/hij minimaal moet en maximaal kan doen rond dit thema. En eveneens dat er een duidelijke nood was aan handvaten, methodieken en verdere vorming rond dit thema.

Concreet

We gingen van start met een zorgvernieuwend project continuering, waarvoor 3 collega’s gedurende 1 dag per week van mei 2021 tot december 2022 vrijgesteld worden om inhoudelijk stappen vooruit te zetten rond de continuering van de D.O.P-processen en plannen. Dit enerzijds door collega’s te versterken en deskundiger te maken via uitwisseling, verdieping en vorming. Een tweede belangrijke doelstelling van dit project is om zowel aan onze interne werking als aan het beleid en de subsidiërende overheid verbetervoorstellen te kunnen formuleren. Alle informatie die hieruit komt zal gebundeld worden in een eindverslag. Dit projectverslag en de belangrijkste leerpunten en signalen uit het project zullen interactief gedeeld worden op een grootschalig slotevent met alle stakeholders.

Bovendien zal het project de basis vormen voor het jaarthema en het jaarlijkse vormingsmoment dat we samen met de 5 Vlaamse D.O.P’s organiseren.

 

Verbetervoorstellen

Downloaden