Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw, maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 356

K.B.O.-nummer  0843.601.080

hierna: D.O.P. W-Vl

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.dop-wvl.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

D.O.P. West Vlaanderen behoudt zich het recht voor om deze Privacy verklaring te wijzigen.

De versie die van toepassing is, kunt u steeds op de website van D.O.P. West-Vlaanderen terugvinden.

 

Artikel 1 – Algemeen

D.O.P. W-Vl leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

D.O.P. W-Vl stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt om gebruik te maken van de dienstverlening van D.O.P. W-Vl (beschreven op www.dop-wvl.be) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Artikel 3 – Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

D.O.P. W-Vl zal de bij u verzamelde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening van D.O.P. W-Vl.

In het kader van de uitvoering van de dienstverlening kan D.O.P. West-Vlaanderen de persoonsgegevens die verwerkt worden, delen met het VAPH en andere betrokken instanties.

Mogelijke rechtsgronden van de verwerking:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • gerechtvaardigd belang
  • toestemming

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van D.O.P. W-Vl, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien D.O.P. W-Vl failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van D.O.P. W-Vl geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

D.O.P. W-Vl zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat D.O.P. W-Vl uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

D.O.P. W-Vl zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw

voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat D.O.P. W-Vl uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.

D.O.P. W-Vl zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Artikel 5 – Uw rechten

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan D.O.P. W-Vl. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde dienstverlening niet mogelijk is.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@dop-wvl.be, per post naar D.O.P. W-Vl, Bruggesteenweg 356, 8830 Hooglede of via dit formulier telkens vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan D.O.P. W-Vl aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy verklaring.

Artikel 8 – Contact

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@dop-wvl.be, hetzij per post naar Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw, Bruggesteenweg 356, 8830 Hooglede.