Kenniskring te-jongeren West-Vlaanderen 2018-2019

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  01/10/2018
Kenniskring te-jongeren West-Vlaanderen 2018-2019

Deze kenniskring richt zich tot praktijkwerkers die instaan voor de ondersteuning van jongeren met een randnormale begaafdheid of vermoeden van licht tot matige verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- of emotionele problemen. Het gaat over jongeren in de overgang van de jeugd- naar de volwassenhulpverlening.

Jongeren die met anderen woorden uit de boot van de hulpverlening dreigen te vallen omwille van de veelheid aan problemen. Ze passen niet zomaar in de vakjes van een welbepaalde hulpverleningsvorm. Ze hebben te veel gedragsproblemen of te veel psychische problemen of te veel… De dienst ziet het niet (meer) zitten en er lijken soms niet echt nog creatieve oplossingen mogelijk. Begeleiders, jongeren en hun netwerk voelen zich niet zelden machteloos of gefrustreerd. 

Voor deze kenniskringen richten we ons tot hulpverleners en begeleiders uit verschillende sectoren (bijzondere jeugdzorg, onderwijs, sector personen met een beperking, algemeen welzijnswerk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg,…). Het vertrekpunt van de kenniskring is het uitwisselen van praktijkervaringen, opgebouwde expertise, en good practices die naast de dagelijkse uitdagingen kunnen gezet worden. 

We richten ons heel expliciet tot hulpverleners en begeleiders die werkzaam zijn in de concrete dagelijkse praktijk, en uit de diverse sectoren.

VOOR WIE?

Wie kan deelnemen?

Iedere dag opnieuw proberen hulpverleners en begeleiders in hun dagelijkse praktijk creatieve oplossingen te vinden om kinderen en jongeren de hulp te geven die ze nodig hebben. Maar hun gevoel van onmacht en frustratie rond de steeds groeiende zorgvraag, en de veelal grote complexiteit van de problematieken is groot.

Het gaat om hulpverleners en begeleiders uit verschillende sectoren (Jongerenwelzijn, Onderwijs, sector personen met een beperking, algemeen welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg) die zich in vastgelopen cliëntsituaties bevinden omwille van de “challenging behaviour” van kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, en die hulp zoeken om uit deze situatie te raken en soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Het doel van de kenniskring is niet het abstracte beleidsmatige probleem bespreken, het tekort aan plaatsen, de wachtlijsten, … wel uitwisselen van praktijkervaringen en expertise, samen zoeken naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden in soms vastgelopen situaties.

METHODIEK EN KENMERKEN

Werkmethodiek

Een kenniskring is een platform waarin professionelen die op zoek zijn naar soortgelijke kennis elkaar kunnen ontmoeten. Op die manier kan er kennis worden uitgewisseld en ontwikkeld.

Concreet:

Vijf bijeenkomsten verspreid over 2018/2019, in kleine groepen, om complexe (anonieme) casussen te bespreken en zo expertise uit te wisselen.
In de groepen is er plaats voor maximum twaalf deelnemers. We zorgen voor een sectoroverschrijdende samenstelling.
Tegelijk gaan we de nodige tools aanbieden zodat opgedane expertise kan vertaald worden naar de praktijk van de eigen organisatie.

Enkele kenmerken van een kenniskring:

We verwachten van alle deelnemers openheid en engagement om expertise in te brengen en zo expertise terug te krijgen. Een kenniskring wordt gekenmerkt door de onderlinge gelijkwaardigheid van de leden en de respectvolle manier waarop er met elkaar wordt omgegaan : actief luisteren, doordacht vragen stellen aan elkaar, beleefde discussie, …

De deelname aan de kenniskring is persoonlijk en niet overdraagbaar naar een collega. Op die manier ontstaat er onderling en wederzijds vertrouwen binnen de kenniskring, en wordt het procesmatige van de kenniskring niet verstoort. 


Kringbegeleiders

De kenniskringen worden begeleid door kringbegeleiders met ervaring in het begeleiden van groepen, en in de thematiek van Te-jongeren. Hun voornaamste taak is het scheppen van voorwaarden, bieden van ondersteuning en bewaken van het groepsproces waardoor het mogelijk wordt om te leren van en door elkaar. De kringbegeleider nodigt de kringleden uit om actief kennis te delen, en te reflecteren over hoe de kennis kan geïmplementeerd worden.

Martine Lagae: praktijklector orthopedagogie aan de Hogeschool Gent Faculteit Mens en Welzijn en voordien werkzaam als begeleider, thuisbegeleidster in verschillende settings binnen de sector voor personen met een beperking.

Sophie Herremans: praktijklector Sociaal Werk aan de hogeschool HOWEST, vooral werkzaam binnen het domein welzijn met bijzondere aandacht voor het gezin.  Voorheen gewerkt in de jeugdhulp, binnen de bijzondere jeugdzorg en vele jaren  in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

PRAKTISCH

Er starten bij voldoende interesse 2 groepen, de bijeenkomsten gaan door bij de organisaties van de deelnemers zelf.

De kostprijs voor deelname aan de Kenniskring is 150€ voor het hele traject van 5 sessies. 

Kenniskring 1 met Martine Lagae gaat telkens door op donderdagvoormiddag van 9uur tot 12 uur op volgende data: 22 november 2018, 17 januari 2019; 14 maart 2019, 16 mei 2019, 12 september 2019.

Kenniskring 2 met Sophie Herremans start op vrijdagmorgen 12 oktober 2018. Latere data worden in onderling overleg met de deelnemers bepaald.

INSCHRIJVEN

Deelname aan de Kenniskring bedraagt 150€ voor de 5 sessies. 

Je kan je voorkeur voor de groep opgeven, bij onvoldoende inschrijvingen kunnen wij je toch nog aan een andere groep toewijzen. 

Inschrijven kan hier.